KIELIOPPI
Kirjoittaminen ja ääntäminen · Virkkeet · Substantiivit · Määreet · Pronominit · Adjektiivit · Adverbit · Verbit · Prepositiot · Konjunktiot · Kysymyslauseet · Lauseet · Luvut · Sananmuodostus · Lyhenteet · Välimerkit

Substantiivit

Substantiivi esitellään tyypillisesti määreillä. Substantiivi ja sitä mahdollisesti seuraavat adjektiivit ja prepositionaalit muodostavat substantiivilausekkeen. Yleensä substantiivit viittaavat fyysisiin olioihin kuten ihmisiin, paikkoihin ja esineisiin, mutta viitauksen kohde voi olla myös hyvinkin käsitteellinen.

Monikko

Päätteen -s lisäys tekee substantiivista monikollisen. Jos yksikkömuoto päättyy konsonanttiin, niin monikon pääte on -es. Monikon pääte ei vaikuta äännettäessä sanan painoon:

Substantiivia määrittävä adjektiivi ei muutu, vaan säilyttää saman muodon yksikössä ja monikossa. Kuitenkin: jos adjektiivia käytetään substantiivina, siihen voidaan liittää monikon pääte.

Jotkin suomen kielen monikkomuotoiset sanat ovat LFN:ssa yksiköllisiä:

Lukumääräiset sanat ja ainesanat

Monien kielten tavoin LFN erottaa kaksi tyyppiä substantiiveja: lukumääräiset sanat ja ainesanat. Edelliset viittaavat sellaisiin olioihin, joiden lukumäärästä voidaan ainakin periaatteessa puhua. Tällaista substantiivia voidaan määrittää luvulla ja siis käyttää myös monikkomuotoa.Esimerkiksi:

Sitävastoin ainesanalle ei yleensä käytetä monikkomuotoa. Tällainen sana viittaa “massaan”, jossa ei erotu yksittäisiä yksilöitä, esimerkiksi nesteeseen, jauheeseen, metalliin, puuhun tai sitten johonkin abstraktiin asiaan. Jos tällaista substantiivia määritetään luvulla tai määrällä, on yleensä mainittava käytetty yksikkö. Esimerkiksi:

Erityistilanteissa ainesanaakin voi käyttää lukumääräisen sanan tapaan:

Suku

LFN:n sanoilla ei ole kieliopillista sukua. On silti tapoja, joilla voidaan tarvittaessa viitata sukupuoleen. Voidaan käyttää esimerkiksi adjektiiveja mas ja fema:

Sukulaissuhteisiin liittyvissä sanoissa käytetään yleensä liitteitä -a (naispuolinen) ja -o (miespuolinen):

Joissakin tapauksissa käytetään eri sukupuolista erilaisia sanoja:

Aika harvoin käytettävä liite -esa muodostaa naispuolisen variantin eräistä historiallisista sosiaalisista rooleista:

Substantiivilausekkeet

Substantiivilauseke muodostuu substantiivista ja sen parametreistä: määreistä, jotka edeltävät substantiivia sekä adjektiiveistä ja prepositionaaleista, jotka seuraavat sitä.

Lauseen tärkeimmät substantiivilausekkeet ovat subjekti ja objekti. Subjekti edeltää verbiä, ja objekti tulee verbin jälkeen. Muut substantiivilausekkeet esittelee yleensä prepositio, joka selventää niiden käyttöä.

Substantiivilauseke sisältää yleensä määreen – ehkä vain monikon merkin -s. Tämä ei kuitenkaan koske erisnimiä, viikonpäivien, kuukausien ja kielten nimiä, eikä ainesanoja:

Säännöstä joustetaan silloinkin, kun substantiivilauseke seuraa prepositiota, erityisesti vakiintuneissa sanonnoissa:

Adjektiivia voi määrittää sitä edeltävä adverbi. Koska adverbit ja adjektiivit ovat samannäköisiä, yhtä useammat adjektiivit erotetaan yleensä pilkulla tai sanalla e. Puheessa intonaatio selventää eroa:

Joskus substantiivi merkitsee vain jonkin lajin edustajaa. Silloin on vain vähän merkitystä sillä, käytetäänkö la vai un; luvullakaan ei ole suurta väliä:

Pronomini on substantiivilausekkeen erikoistapaus. Pronomineja ei yleensä voi määrittää muilla sanoilla.

Appositiot

Kahden substantiivilausekkeen sanotaan olevan appositiossa, kun toinen seuraa välittömästi toista ja molemmat viittaavat samaan olioon. Useimmissa tapauksissa jälkimmäinen lauseke identifioi olion:

Lyhenteet ja yksittäiset kirjaimet voivat seurata substantiivia tätä määrittäen:

Joskus kaksi substantiivia voivat kohdistua samanarvoisesti johonkin olioon . Silloin käytetään yhdysviivaa näiden substantiivien välissä:

Monikon tunnus -s tai -es merkitään molempiin substantiiveihin:

Eräs erikoistapaus liittyy verbiin nomi (nimetä):

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 29 febrero 2024 (16:03 UTC).