KIELIOPPI
Kirjoittaminen ja ääntäminen · Virkkeet · Substantiivit · Määreet · Pronominit · Adjektiivit · Adverbit · Verbit · Prepositiot · Konjunktiot · Kysymyslauseet · Lauseet · Luvut · Sananmuodostus · Lyhenteet · Välimerkit

Kysymyslauseet

On kolmenlaisia kysymyksiä: sellaisia, joihin voidaan vastata yksinkertaisesti vain “kyllä” tai “ei” (suomessa tosin yleensä verbeillä!), sellaisia, jotka esittävät joukon mahdollisia vastauksia valittaviksi ja sellaisia, jotka haluavat vastaukseksi muunlaista - yleensä sanallista - tietoa.

Lisäksi kysymys voi olla joko suora (“Minne olemme menossa?”) tai epäsuora (“Kysyin juuri, minne olemme menossa”, “En tiedä, kuka olen”). Suora kysymys päättyy kysymysmerkkiin (?).

Kyllä/ei -kysymykset

Lauseesta voidaan tehdä kyllä/ei -kysymys lisäämällä alkuun sana esce (“onko asia niin, että…”):

On pari muutakin keinoa. Jos puheessa esitetään väittämä, jolle halutaan vain vahvistus (tai kielto), niin “ehdottava” sana si? tai no? voidaan lisätä lauseen loppuun. Hyvin yksinkertaisissa kysymyksissä puhujan ei tarvitse muuta kuin nostaa äänen korkeutta loppua kohti:

Vastaus kyllä/ei -kysymykseen on si (“kyllä”) tai no (“ei”). Si tarkoittaa, että kysymyksen esittämä lause on tosi; no tarkoittaa, että se ei ole tosi:

Jos kysymys esitetään kieltävässä muodossa, si tai no sen perässä saa saman merkityksen kuin lauseen muodon ollessa myönteinen. Tämä voi aiheuttaa joskus sekaannusta, joten voi olla selvempää vastata täydellisellä lauseella:

Vaihtoehdolliset kysymykset

Vaihtoehdolliset kysymykset pyytävät kuulijaa valitsemaan yhden annetuista vaihtoehdoista, jotka esitetään yleensä luettelona, jossa esiintyy konjunktio o:

Muunlaiset kysymykset

Muunlaisissa kysymyksissä esiintyy interrogatiivisia määreitä, pronomineja tai adverbejä sellaisia kuin cual, ci, cuando, cuanto, como, do ja perce. Kysyvä (interrogatiivi) sijoitetaan yleensä lauseen alkuun, mutta voi se esiintyä myös siinä paikassa, joka sopii vastaukseen:

Epäsuorat kysymykset

Epäsuorat kysymykset esitetään substantiivilauseina, jotka sisältävät normaalisti saman sanasarjan, kuin suora kysymys sisältäisi, jopa verbin samassa aikamuodossa. Persoonapronomini voi kuitenkin vaihtua! Epäsuorassa kysymyksessä kysymyssana sijoitetaan aina sivulauseen alkuun:

Epäsuorissa kyllä/ei -kysymyksissä käytetään aina sanaa esce:

Joskus epäsuoran kysymyksen ja relatiivilauseen ero on hyvin hiuksenhieno:

Esimerkissä (a), paljastin (=kerroin) laatikossa olleen esineen identiteetin tarvitsemattani koskea laatikkoon fyysisesti. Esimerkissä (b) paljastin (=otin esiin) laatikossa olleen fyysisen esineen.

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 29 febrero 2024 (16:03 UTC).