Utiles de conta

Utiles de pajeria


gramatica:pl:skroty

GRAMATYKA
Pisownia i wymowa · Zdania · Rzeczowniki · Określniki · Zaimki · Przymiotniki · Przysłówki · Czasowniki · Przyimki · Spójniki · Zdania pytające · Zdania złożone · Liczebniki · Słowotwórstwo · Skróty · Interpunkcja

AVISA: Esta pajes sur la gramatica ancora no es completa traduida a polsce.

Skróty

W języku LFN używa się wielu skrótów. Do ich zapisu nie stosuje się kropek.

Niektóre często stosowane wyrazy oraz zdania mogą być zastąpione skrótami. Są one zapisywane z użyciem małych liter, za wyjątkiem gdy rozpoczynają zdanie:

 • acc (ance conoseda como) – vel, znany również jako
 • aec (ante la eda comun) – przed Chr. (przed Chrystusem) / p.n.e. (przed naszą erą)
 • ec (de la eda comun) – po Chr. (po Chrystusie) / n.e. (naszej ery) / A.D. (Anno Domini)
 • etc (e tal cosas, e tal continuante) – itd., itp., etc. (et cetera)
 • lfn – LFN (Lingua Franca Nova)
 • n (numero) – nr (numer)
 • nb (nota bon) – nb. (nota bene), nawiasem mówiąc, à propos
 • ovn (ojeto volante nonidentifiada) – UFO (niezidentyfikowany obiekt latający)
 • p (paje, pajes) – s. (strona), ss. (strony)
 • pe (per esemplo) – np. (na przykład)
 • pf (per favore) – proszę
 • ps (pos scrive) – PS (postscriptum)
 • tv (televisa, televisador) – TV (telewizja)
 • v (vide) – patrz (wprowadzenie odsyłacza)

Język LFN zachował jednak kilka międzynarodowo rozpoznawalnych skrótów pochodzących z innych języków, włączając w to ujednolicone symbole jednostek miar:

 • cd (disco compata) – CD (płyta kompaktowa)
 • pc (computador personal) – PC (komputer osobisty)
 • cm (sentimetre) – cm (centymetr)
 • km (cilometre) – km (kilometr)
 • mg (miligram) – mg (miligram)
 • µm (micrometre) – µm (mikrometr)
 • MB (megabait) – MB (megabajt)

Formy skrócone rzeczowników oznaczających nazwy własne stosują wielkie litery. Jednakże drobne wyrazy (najczęściej o znaczeniu gramatycznym), takie jak la lub de – które nie są kapitalizowane w rozwinięciu skrótu – są w nich pomijane. Rzeczowniki te są poprzedzane często przedimkiem la, nawet w przypadku, gdy są skracane:

 • dr (dotor) – dr (jako tytuł przed nazwiskiem)
 • sr (senior) – Pan (jako tytuł przed nazwiskiem)
 • sra (seniora) – Pani, Panna (jako tytuł przed nazwiskiem)
 • la NU (Nasiones Unida) – ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych)
 • la RU (Rena Unida) – Zjednoczone Kólestwo
 • la SUA (Statos Unida de America) – USA (Stany Zjednoczone Ameryki)

Część skrótów będących nazwami własnymi jest najbardziej znana na arenie międzynarodowej w postaci oryginalnej. Nie są one tłumaczone na LFN:

 • IBM – IBM (International Business Machines Corporation)
 • KGB – KGB (Комитет государственной безопасности, Komitet Bezpieczeństwa Państwowego)
gramatica/pl/skroty.txt · Editada: 2019/08/10 12:36 par Simon