Utiles de conta

Utiles de pajeria


gramatica:fi:verbit

Diferes

Esta mostra la diferes entre du revisas de la paje.

Lia a esta compara

Revisa presedente a ambos lados Revisa presedente
Revisa seguente
Revisa presedente
gramatica:fi:verbit [2019/08/10 12:48]
Simon [Verbit]
gramatica:fi:verbit [2019/11/30 15:00] (corente)
Simon
Linia 1: Linia 1:
 +{{page>​naviga}}
 +
 +====== Verbit ======
 +
 +Tyypillinen verbi ilmaisee toiminnan esiintymistä tai sen loppumista (juosta, pysähtyä),​ suhdetta (omistaa, menettää) tai tilaa (seistä, sulaa). LFN:ssä verbit eität muuta muotoaan ilmentäessään sellaisia asioita kuin aikamuodot tai tapaluokat. Sen sijaan käytetään adverbejä – erityisesti kolmea ns. etuverbiä **ia**, **va** ja **ta**. Mikä hyvänsä verbi voidaan [[#​verbit_substantiiveinä|tulkita ]] ilman muutosta [[substantiivit|substantiiviksi]].
 +
 +===== Aikamuodot =====
 +
 +Tuleva aika merkitään etuverbillä **va** (jonka alkuperä on [[http://​fi.wikipedia.org/​wiki/​Ranskan_kieli|ranskan kielessä]]). Mennyt aika - sisältäen myös perfektin ja pluskvamperfektin - ilmaistaan etuverbillä **ia**. Se on adoptoitu kieleemme kreolikielestä nimeltä [[http://​fi.wikipedia.org/​wiki/​kreolikieli|chavacano]]. Nämä etuverbit ovat siitä erikoisia adverbejä, että ne **edeltävät** verbiä. Tavallisinta aikamuotoa, preesensiä,​ ei merkitä millään erityisellä tavalla:
 +
 +  * Me **canta**. – Laulan (nyt / yleensä).
 +  * Me **va canta**. – Laulan (myöhemmin / Aion laulaa).
 +  * Me **ia canta**. – Lauloin / Olen laulanut / Olin laulanut.
 +
 +Tarinat kertovat usein tapahtumista,​ jotka ovat tapahtuneet menneisyydessä (tai kuvitellussa menneisyydessä);​ usein tapahtuma-ajalla ei ole merkitystä. Tällaisissa tapauksissa etuverbi "​ia"​ voidaan usein jättää pois.
 +
 +LFN:n verbimuodot eivät erottele toisistaan perfektistä ja imperfektistä aspektia. Aikajärjestystä voidaan helposti selventää merkitsemällä aikaisemmin tapahtuneen yhteyteen **ja** ("​jo"​):​
 +
 +  * Cuando tu ia encontra nos, nos **ia come ja**. – Kun kohtasit meidät, olimme jo syöneet.
 +  * Si tu reveni doman, me **va fini ja** la labora. – Jos tulet takaisin huomenna, olen silloin tehnyt työn loppuun.
 +  * Sempre cuando me ateni la fini de un capitol, me **oblida ja** la titulo. – Aina, kun olen päässyt kappaleen loppuun, olen jo unohtanut otsikon.
 +
 +Aikajärjestyksen selventämiseksi on muitakin keinoja:
 +
 +  * Me ia come **ante aora**. – Olen juuri syönyt.
 +  * Me ia come **plu temprana**. – Söin (jo) aikaisemmin.
 +  * Me ia **fini** come. – Söin valmiiksi.
 +  * Me va come **pronto**. – Syön pian.
 +  * Me **comensa** come. – Alan syömään (/alan syödä).
 +  * Me va come **pos acel**. – Syön sitten.
 +  * Me va come **plu tarda**. – Syön myöhemmin.
 +  * Me ia **abitua** come en la note. – Minulle tuli tavaksi syödä yöllä.
 +  * Me ia come **abitual** en la note. – Minulla oli tapana syödä yöllä.
 +
 +LFN:ssä on valinnainen "​epäreaalisuutta"​ osoittava partikkeli **ta** ([[http://​fi.wikipedia.org/​wiki/​kreolikieli|haitilaista]] alkuperää) , jota voi käyttää ilmaisemaan jotakin, joka ei ole reaalista tai joka on epäiltävää tai jotakin, joka voisi olla totta tai on toivottavaa. Lause, jossa esiintyy **ta**, viittaa "​vaihtoehtoiseen todellisuuteen"​. Virkkeissä,​ joissa esiintyy **si** ("​jos"​),​ **ta** voidaan lisätä päälauseeseen,​ mutta saatetaan jättää joskus pois siitä lauseesta, jossa "​si"​ on. Se voi viitata tulevaisuuteen,​ joka on vähemmän varmaa kuin se, joka liittyy sanaan **va**. **Ta** voi myös ilmaista kohteliasta pyyntöä. Sitä voidaan käyttää monissa tilanteissa,​ joissa monet kielet käyttäisivät subjunktia tai konditionaalia:​
 +
 +  * Si me **ta rena** la mundo, cada dia ta es la dia prima de primavera. – Jos minä hallitsisin maailmaa, jokainen päivä olisi kevään ensimmäinen.
 +  * Si lo no esiste, on **ta debe** inventa lo. – Jos sitä ei olisi, se pitäisi keksiä.
 +  * Si tu canta, me va escuta. – Jos laulat, minä kuuntelen.
 +  * Si tu va canta, me va escuta. – Jos laulat, minä kuuntelen.
 +  * Si tu canta, me **ta escuta**. – Jospa sinä laulat, niin minä kuuntelisin.
 +  * Si tu **ta canta**, me **ta escuta**. – Jos laulaisit, niin kuuntelisin.
 +  * Me duta ce tu **ta dise** acel. – Epäilen, sanoisitko sen.
 +  * Tu **ta dona** la sal, per favore? – Antaisitko suolan, ole hyvä?
 +
 +Yleensä vain yhtä sanoista **va**, **ia** ja **ta** on syytä käyttää saman verbin edessä. Eräs poikkeus on **ia ta**, jolla on sama merkitys kuin menneen ajan konditionaalilla romaanisissa kielissä ja ilmaisulla "would have" englannissa. Esimerkkinä on Richard Nixonin hauska kommentti:
 +
 +  * Me **ia ta** es un bon pape. – Minusta olisi tullut hyvä paavi.
 +
 +Toisin kuin esimerkiksi suomen kielessä, LFN säilyttää epäsuorassa kysymyksessä sen aikamuodon, joka oli varsinaisessa kysymyksessä:​
 +
 +  * El ia dise ce la sala **es** fria. = El ia dise: "Oji, la sala **es** fria." – Hän sanoi, että huone oli kylmä. = Hän sanoi: "Huone on kylmä tänään"​.
 +  * El ia demanda esce la sala **es** fria. = El ia demanda: "Esce la sala **es** fria?" – Hän kysyi, oliko huone kylmä. = Hän kysyi: "Onko huone kylmä?"​
 +  * El ia pensa ce la sala **ia es** fria. = El ia pensa: "Ier, la sala **ia es** fria." – Hän ajatteli, että huone oli ollut kylmä. = Hän ajatteli: "Huone oli kylmä eilen"​.
 +
 +===== Imperativi =====
 +
 +Verbin imperatiivia eli käskymuotoa ei merkitä millään tunnuksella. Se eroaa preesensistä sillä, että subjekti jää pois. Subjekti olisi yleensä **tu** tai **vos**, s.o. henkilö, jota puhutellaan. Jos subjekti mainitaan, niin käytetään usein **ta** tai **ta ce**:
 +
 +  * **Para**! – Seis!
 +  * **Pardona** me. – Anteeksi.
 +  * **Toca** la tecla de spasio per continua. – Paina välilyöntinäppäintä jatkaaksesi.
 +  * **Vade** a via, per favore! – Mene pois, ole hyvä!
 +  * Ta ce tua rena **veni**! – Tulkoon valtakuntasi!
 +  * Ta ce nos **dansa**! – Tanssitaan!
 +
 +===== Negaatio =====
 +
 +Verbin merkitys kielletään käyttämällä adverbiä **no** Tämä //​edeltää//​ sekä itse verbiä että etuverbejä **va**, **ia** ja **ta**:
 +
 +  * Me **no labora** oji, e me **no va labora** doman. – En tee tänään työtä enkä työskentele huomennakaan.
 +  * El **no ia pensa** ce algun es asi. – Hän ei ajatellut, että täällä olisi ketään.
 +  * **No traversa** la strada sin regarda. – Älä ylitä katua katsomatta.
 +
 +===== Partisiipit =====
 +
 +**Partisiippi** on verbin sellainen muoto, jota käytetään adjektiivina tai adverbinä. Verbistä tulee aktiivin partisiippi liitteellä **-nte** ja passiivin partisiippi liitteellä **-da**. Nämä vastaavat [[adjektiivit|adjektiiveja]] kuten suomessa esim. "​anova"​ ja "​anottu",​ ja niitä voidaan käyttää [[adverbit|adverbeinä]] kuten "​anovasti"​ ja "​anotusti"​. Kuten muitakin adjektiivejä,​ niitä voidaan käyttää myös [[substantiivit|substantiivien]] tapaan. LFN:ssä aktiivin partisiippi viittaa yleensä menossa olevaan aikaan ja passiivin partisiippi menneeseen aikaan.:
 +
 +  * Un ruido **asustante** ia veni de la armario. – Pelottava melu tuli astiakaapista. //​(adjektiivi)//​
 +  * La om **creante** scultas es amirable. – Veistoksia luova mies on ihailtava. //​(adjektiivi;​ = mies, joka luo veistoksia)//​
 +  * El ia sta **tremante** en la porta. – Nainen seisoi vapisten ovella. //​(adverbi)//​
 +  * Nos ia colie tota de la **composantes**. – Olemme keränneet kaikki komponentit. //​(substantiivi)//​
 +  * Per favore, no senta sur la seja **rompeda**. – Ole hyvä, älä istu särkyneeseen tuoliin. //​(adjektiivi,​ kirjaimellisesti:​ särjettyyn)//​
 +  * El ia cade **embarasada** tra la seja. – Hän putosi hämmentyneenä tuolin läpi. //(adverbi, kirjaimellisesti:​ hämmentyneesti)//​
 +  * Sua novela va es un **bonvendeda**. – Hänen romaanistaan tulee bestseller. //​(substantiivi)//​
 +
 +Aktiivin partisiipilla voi olla objekti, ja sitä voi käyttää verbin **es** komplementtina:​
 +
 +  * Me **es** lenta **asorbente** la informa. – Omaksun juuri hitaasti tuota tietoa.
 +  * Me no ia disturba tu, car tu **ia es laborante**. – En häirinnyt sinua, koska olit työskentelemässä.
 +
 +Partisiippirakenne on usein turha, jos on muita tapoja ilmaista sama asia:
 +
 +  * Me **asorbe lenta** la informa. – Omaksun hitaasti tuota tietoa.
 +  * Vade a via, me **labora**. – Mene pois, minä teen työtä.
 +  * Me **continua** come. – Jatkan syömistä.
 +  * Me come **continual**. – Syön jatkuvasti.
 +  * Me come **tra la dia intera**. – Syön läpi koko päivän.
 +
 +Passiivin partisiippia voi käyttää verbien **es** ja **deveni** komplementtina muodostaen näin verbin passiivimuodon. Agentti ilmaistaan tällöin preposition **par** avulla:
 +
 +  * Esta sala **ia es pintida** par un bufon. – Tämän huoneen on klovni maalannut.
 +  * La sala **deveni pintida**. – Huonetta maalataan.
 +  * Acel ponte **ia es desiniada par** un injenior famosa. – Tuon sillan on suunnitellut kuuluisa insinööri.
 +  * Lo **ia deveni conoseda** ce el ia es un om perilosa. – Tuli tunnetuksi, että hän on vaarallinen mies.
 +
 +Aktiivilause,​ jossa käytetään subjektina sanaa **on** tai **algun** voi olla tyylikäs vaihtoehto passiivilauseelle:​
 +
 +  * **On** pinti la sala. – Huonetta maalataan.
 +  * **On** no conose cuanto persones teme aranias. – Ei tunneta, kuinka moni ihminen pelkää hämähäkkejä.
 +  * **Algun** ia come lo. – Joku söi sen.
 +
 +Verbin **es** aktiivin partisiippi on **esente**:
 +
 +  * **Esente** un bufon, el ia senta sur la seja rompeda. – Koska hän oli klovni, hän istui rikkinäiseen tuoliin.
 +
 +===== Transitiiviset verbit =====
 +
 +Verbi on **transitiivinen**,​ jos sitä voi seurata välittömästi [[substantiivit#​substantiivilausekkeet|substantiivilauseke]] (**objektina**) ilman mitään väliin tulevaa [[prepositiot|prepositiota]]. Sitävastoin **intransitiivisella verbillä** ei ole objektia. Esimerkiksi:​
 +
 +  * Me **senta**. – Istun. //​(intransitiivinen)//​
 +  * La patatas **coce**. – Perunat kiehuvat. //​(intransitiivinen)//​
 +  * El **usa** un computador. – Hän käyttää tietokonetta. //​(transitiivinen)//​
 +  * Los **come** bananas. – He syövät banaaneja. //​(transitiivinen)//​
 +
 +Transitiivisuus on LFN:ssä joustavaa. Samaa verbiä voi usein käyttää sekä transitiivisena että intransitiivisenä. Silloin transitiivisesti käytetyn verbin objekti vastaa intransitiivisen verbin subjektia:
 +
 +  * Me **senta** la enfantes. – Panen lapset istumaan. //(= Aiheutan, että lapset istuvat)//
 +  * Me **coce** la patatas. – Keitän perunat. //(= Aiheutan että perunat kiehuvat)//
 +
 +Transitiiviverbin objektin voi jättää pois, jos se on ilmeinen:
 +
 +  * El **canta** un melodia. – Hän laulaa sävelmää. > El **canta**. – Hän laulaa. //(= El canta alga cosa)//
 +
 +Jos lauseen objekti on sama kuin sen subjekti, niin objektina käytetään tarvittaessa refleksiivistä pronominia:
 +
 +  * Me **senta me**. – Istuudun. (kirj.: "Panen itseni istumaan) //(= Me deveni sentante)//
 +  * La porte **abri se**. – Ovi avautuu (itsestään). //(= La porte abri – mutta siten, ettei nähdä kenenkään avaavan sitä)//
 +
 +Jos halutaan korostaa verbiä käytetyn transitiivisesti,​ voi käyttää sanaa **fa** tai **causa**:
 +
 +  * Me **fa** ce la enfantes senta. – Panin lapset istumaan. //(= Me senta la enfantes)//
 +  * Me **causa** ce la fango adere a mea botas. – Annoin mudan tarttua saappaisiini. //(= Me adere la fango a me botas)//
 +
 +Joissakin kielissä transitiiviverbin objekti voi saada komplementin ("​välillisen objektin"​). Esimerkiksi (engl.) "He painted the house **white**"​ ja (ruots.) "Jag gav **dig** ett brev". LFN käyttää sen sijaan muita rakenteita:
 +
 +  * Los ia eleje el **a** presidente. – Hänet valittiin presidentiksi. //(tulevan tilan prepositio)//​
 +  * Me ia pinti la casa **a** blanca. – Maalasin talon valkoiseksi. //(tulevan tilan prepositio)//​
 +  * Me ia fa ce el **es** felis. – Tein hänet onnelliseksi. //​(substantiivilauseke)//​
 +  * El ia dise **ce** me es stupida. – Hän sanoi minua tyhmäksi. //​(substantiivilauseke)//​
 +
 +Tästä on yksi poikkeus, nimittäin verbi **nomi** Sen käyttöä voidaan verrata [[substantiivit#​appositio|appositioon]]:​
 +
 +  * La esplorores ia nomi la rio **la Amazon**. – Tutkimusmatkailijat antoivat joelle nimen Amazon. //(= **los ia dona la nom "la Amazon"​ a la rio**)//
 +
 +===== Verbin muodollinen subjekti =====
 +
 +Elefenissä jokaisella verbillä pitää olla subjekti, vaikka se olisi pelkkä muodollinen "​paikanpitäjä.
 +Monissa muissa kielissä on mahdollista jättää tällainen muodollinen subjekti pois. Esimerkiksi suomessa voidaan sanoa: "Sataa ja tuulee"​. LFN käyttää muodollisena subjektina sanaa **lo** ("​se"​):​
 +
 +  * **Lo neva**. – Sataa lunta.
 +  * **Lo va pluve**. – Alkaa sataa.
 +  * **Lo es** tro calda en esta sala. – Tässä huoneessa on liian kuuma.
 +  * **Lo es** bon – Onpa hyvää.
 +
 +Toinen tilanne on se, kun semanttisena subjektina on perässä seuraava [[lauseet#​substantiivilauseet|substantiivilause]]. Koska tällainen tulee vasta verbin jälkeen, tarvitaan eteen muodollinen subjekti **lo**:
 +
 +  * **Lo pare** ce tu es coreta. – Näyttää siltä, että olet oikeassa.
 +  * **Lo es** importante ce me no oblida esta. – On tärkeätä,​ että en unohda tätä.
 +
 +Samoin, verbin **es** kyseessä ollen, jos semanttinen subjekti on pronomini (tyypillisessti **el**, **lo** tai **los**), perässään [[lauseet#​relatiivilauseet|relatiivilause]],​ niin tämä subjekti voidaan siirtää lauseen loppuun ja käyttää sanaa **lo** muodollisena subjektina:
 +
 +  * **Lo es** me **ci** ama Maria. = **El ci** ama Maria **es** me. – Se olen minä, joka rakastan Mariaa. = Se, joka rakastaa Mariaa, olen minä.
 +  * **Lo es** Maria **ci** me ama. = **El ci** me ama **es** Maria. – Mariaa minä rakastan. = Se, jota rakastan, on Maria.
 +  * **Lo es** la bal blu **cual** me ia perde. = **Lo cual** me ia perde **es** la bal blu. = La bal blu **es lo cual** me ia perde. – Se, minkä menetin, on sininen pallo. = Sinisen pallon minä menetin.
 +
 +**On ave** tarkoittaa, että jokin on olemassa tai läsnä:
 +
 +  * **On ave** un serpente en la rua. – Tiellä on käärme.
 +  * **On no ave** pexes en esta lago. – Tässä järvessä ei ole kaloja.
 +  * **On ave** multe persones asi oji. – Täällä on tänään paljon ihmisiä.
 +
 +===== Verbit substantiiveina =====
 +
 +Elefenissä on kaksi tapaa käyttää verbiä substantiivina:​ **infinitiivi** ja **verbaalinen substantiivi**. Molemmissa tavoissa verbi säilyy muuttumattomassa muodossa. Infinitiivi ei hyväksy subjektia eikä aikamuotoa tai moodia ilmaisevia apusanoja. Se voi kuitenkin saada määreekseen adverbin tai objektin. Infinitiivi seuraa tavallisesti toista verbiä tai prepositiota. Verbaalinen substantiivi on sitävastoin todellinen substantiivi;​ sitä edeltää artikkeli tai muu määre. Se hyväksyy adjektiivit,​ mutta mahdollinen objekti vaatii preposition (useimmiten **de**).
 +
 +Eräs käyttö infinitiiville on toisen verbin objekti. Elefenissä puhutaan **verbiketjusta**. Ensimmäisen verbin subjektin pitää olla subjekti myös toiselle, ja objekti sijoitetaan vasta toisen verbin jälkeen. Ensimmäistä verbiä voi seurata sitä modifioiva adverbi tai sana **no**, joka kieltää seuraavan verbin merkityksen:​
 +
 +  * Me **espera ariva** ante tua parti. – Toivon saapuvani ennen lähtöäsi.
 +  * Me **ia gusta** multe **escuta** oji mea musica. – Nautin suuresti musiikkini kuuntelemisesta tänään.
 +  * On **pote** nunca **spele** coreta mea nom. – Nimeäni ei osata koskaan kirjoittaa oikein.
 +  * El **teme** no **velia** en la matina. – Hän pelkää, ettei herää aamulla.
 +
 +Sen lisäksi, että verbi voi toimia toisen objektina, se voi myös esiintyä [[prepositiot|preposition]] perässä. Silloinkin sen edessä voi olla **no** ja perässä adverbi:
 +
 +  * Me viaja **per vide** la mundo. – Matkustan katsomaan maailmaa.
 +  * El ia mori **pos nomi** sua susedor. – Hän kuoli nimitettyään seuraajansa.
 +  * El ia abri la noza **par colpa** lo forte con un martel. – Hän avasi pähkinän lyömälllä sitä voimakkaasti vasaralla.
 +  * On no pote pasea tra la mundo **sin lasa** impresas de pede. – Ei voi kulkea läpi maailman jättämättä jalanjälkiä.
 +
 +Myös verbaalisella substantiivilla on sama muoto kuin verbillä, mutta se esitellään artikkelilla **la** tai muulla määreellä,​ joka voi olla myös monikon tunnus. Substantiivi tarkoittaa joko verbiin liittyvän toiminnan tapahtumista tai sen välitöntä tulosta:
 +
 +  * **Sua condui** ia es vera xocante. – Hänen käyttäytymisensä oli todella järkyttävää.
 +  * La valsa e la samba es **dansas**. – Valssi ja samba ovat tansseja.
 +  * Esta va es **un ajunta** bela a la ragu. – Tästä tulee kaunis lisä muhennokseen.
 +  * Me ia prepara **du traduis** de la testo. – Olen valmistellut tekstiin kahta käännöstä.
 +  * "​LFN"​ es **un corti** de "​Lingua Franca Nova". – "​LFN"​ on lyhenne nimelle "​Lingua Franca Nova".
 +  * La universo ia es estrema peti a la momento de **sua crea**. – Maailmankaikkeus oli äärimmäisen pieni luomishetkellään.
 +
 +Sellaisella verbillä kuin **ajunta** (lisätä), ei synny selvää eroa sanoihin **un ajunta** ja **un ajuntada**. Selvä ero on sitävastoin sanoilla **la traduida** (alkuperäinen,​ käännettävä teksti) ja **la tradui** (käännös),​ vastaavasti ​ **un crea** (luominen) ja **un creada** (luomus). Tämä johtuu alkuperäisten verbien merkityksestä:​ pääte **-da** viittaa aina objektiin. Verbin **crea** yhteydessä objekti on myös toiminnan tulos, mutta verbillä **tradui**, objekti ja toiminnan tulos ovat kaksi eri asiaa. Sellaisilla muutamilla verbeillä kuin **dansa**, joilla objekti ja toiminta ovat sama asia, me sanomme **un dansa**, emmekä **un dansada**.
 +
 +Jos verbiä käytetään virkkeen subjektina, merkitys voi sotkeentua käskylauseeseen. Tämä voidaan välttää muuntamalla verbi verbaaliseksi substantiiviksi artikkelin **la** tai muun määreen avulla - tai käyttämällä monikollista muotoa:
 +
 +  * **La nada** es un bon eserse. – Uiminen on hyvää harjoitusta.
 +  * **La scrive de un bon libro** es multe difisil. – Hyvän kirjan kirjoittaminen on hyvin vaikeaa.
 +  * **La era es umana, la pardona es divin.** – Erehtyminen on inhimillistä,​ anteeksi antaminen jumalallista.